Ahad, 29 Ogos 2010

SOLAT TARAWIH: LAPAN RAKAAT ATAU DUA PULUH?

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.

Risalah ini ditulis untuk memberi maklumat yang lebih terperinci kepada semua umat Islam yang berpegang dengan Mazhab Syafi’ie dan lain-lain bahawa tarawih adalah dua puluh rakaat. Berpegang dengan mazhab bererti berpegang dengan al-Quran dan sunnah berdasarkan ajaran ulama yang diiktiraf oleh Nabi sallallahu alaihi wa salam ba-hawa mereka tidak bersalah ketika mengeluarkan sesuatu hukum. Kerana kepakaran imam mujtahid adalah asas bahawa mereka lebih dekat kepada kebenaran berbanding bertaklid kepada orang lain. Tambahan pula mazhab telah diriwayatkan kepada kita seca-ra mutawatir sejak dulu lagi.


Sejarah Tarawih:

Solat Tarawih disyariatkan pada tahun kedua hijrah. Tetapi Nabi (saw) hanya solat tarawih pada malam 23, 25, dan 27 Ramadhan tahun tersebut.
Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahawa Nabi (saw) keluar pada waktu ma-lam bulan Ramadhan dan solat di masjid, kemudian para sahabat solat mengikuti beliau dan mereka semakin ramai. Pada malam keempat Nabi (saw) tidak keluar. Nabi berkata pada keesokan paginya: Aku takut difardukan ke atas kamu, maka kamu akan merasa su-sah lalu kamu meninggalkannya.
Diriwayatkan Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dari Jabir bahawa Nabi (saw) so-lat dengan mereka sebanyak lapan rakaat.

Selepas itu para sahabat tidak lagi solat tarawih berjamaah di masjid dan berte-rusan mereka melakukannya di rumah sehingga tahun kedua khilafah Umar iaitu pada ta-hun 14 hijrah. Kemudian Umar mengumpulkan orang lelaki solat bersama Ubaiyy ibn Kaab dan kaum wanita di belakang Sulaiman ibn Abi Hathmah atau Tamim ad-Dari.

Bilangan Rakaat Solat Tarawikh:

Para ulama telah bebeza pendapat mengenai bilangan rakaat tarawih. Ada yang berpendapat 41 rakaat. Kata al-Tirmizi sebahagian ulama berpendapat disembahyangkan sebanyak 41 rakaat bersama witir, ini ialah pendapat penduduk Madinah dan mereka ber-amal dengannya.; Ibnu Abdil Bar menyebut di dalam kitab al-Istizkar dari al-Aswad ibn Yazid adalah ia solat 40 rakaat dan berwitir dengan tujuh rakaat; pendapat lain menga-takan 38 rakaat diriwayatkan oleh Muhammad ibnu Nasr dari Ibn Aiman dari Malik, katanya disunatkan manusia solat dalam bulan Ramadhan 38 rakaat dan witir satu rakaat. Pendapat yang masyhur dari Malik ialah 36 rakaat dan witir tiga rakaat; pendapat yang lain ialah 36 rakaat iaitu yang diamalkan penduduk Madinah. Ibnu Wahb meriwayatkan bahawa Nafe’ berkata: aku tidak pernah mendapati manusia melainkan mereka bersolat solat 39 rakaat termasuk tiga rakaat witir darinya; pendapat lain mengatakan 28 rakaat iaitu riwayat daripada Zararah ibn Aufa pada dua puluh awal bulan dan Said ibn Jubair melakukannya pada akhir bulan; pendapat lain mengatakan 24 rakaat ini diriwayatkan dari Said ibn Jubair.

Pendapat lain mengatakan 20 rakaat. Ini diriwayatkan oleh at-Tir-mizi dari kebanyakan ulama. (paling ramai) ini adalah diriwayatkan dari Umar, Ali dan sahabat-sahabat lain. Ini juga pendapat ulama Hanafi. Kata Ibnu Abdil Barr ini ialah pendapat paling ramai ulama, juga pendapat ulama Kufah, dan Imam Syafie, dan keba-nyaka ulamah fiqah; pendapat lain mengatakan 16 rakaat, ini riwayat dari Abu Mujlaz bahawa ia solat bersama mereka empat kali tarawih (empat kali empat rakaat), ia membaca sepertujuh al-Quran pada setiap malam, diriwayatkan oleh Muhammad ibn Nasr dari riwayat Imran bin Jadir dari Abu Majlaz; pendapat lain ialah 13 rakaat yang dipilih oleh Muhammad ibn Ishaq berdasarkan riwayat dari as-Saib bin Yazid bahawa: kami solat pada zaman Umar bin al-Khattab dalam Ramadhan 13 rakaat. Boleh jadi ini dilakukan Umar pada masa permulaan kemudian beliau bertukar kepada 23 rakaat.

Pendapat yang lain mengatakan sebelas rakaat. Ini adalah pilihan Imam Malik untuk dirinya sendiri dan pilihan Abu Bakr al-Arabi. (Umdatul Qari syarah Sahih al-Bukhari, Allamah ‘Aini, j 11, m 179)

Bilangan rakaat tarawih menurut mazhab empat:

Di dalam kitab Rahmatul Ummah fi ikhtilafil A’immah halaman 33, ditulis: Dan sebahagian solat yang disunatkan ialah solat Tarawih dalam bulan Ramadhan, di sisi Abu Hanifah, as-Syafi’e dan Ahmad bin Hanbal sebanyak 20 rakaat. Diceritakan dari Malik solat tarawih ialah sebanyak 36 rakaat. D
Di dalam kitab Al Anwar As Sati’ah (Mazhab maliki): sunat muakkad solat tarawih, dua puluh rakaat dengan sepuluh kali salam, pada tiap-tiap malam bulan Ramadhan.

Dalil tarawih mengikut mazhab yang berpegang dengan 20 rakaat.

Ulama mazhab berkenaan berhujah dengan hadis-hadis berikut:

Dalil Pertama


Riwayat al-Baihaqi dengan sanad sahih bahawa: “orang ramai semasa pemerintahan Umar bin al-Khattab solat pada bulan Ramadhan sebanyak dua puluh rakaat.”

Dalil Kedua


Imam Malik bin Anas meriwayatkan dari Yazid bin Ruman: “manusia me-ngerjakan solat pada masa Umar pada bulan Ramadhan sebanyak dua puluh tiga rakaat.” (Al-Muwata’ m 102, sahih). Imam al-Baihaqi mengatakan itu adalah bersama witir tiga rakaat.”


Dalil Ketiga


Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahawa “Nabi sallallahu ‘alaihi wa sallam solat pa-da bulan Ramadhan dua puluh rakaat selain witir.” (hadis dhaif riwayat Ibnu Abi Syai-bah, at-Tabarani dan al-Baihaqi)
(Riwayat Ibnu Abi syaibah dalam Musannaf, jil 3, 355; Abd ibn Humaid, dalam Musannafnya; Al Baghawi dalamm kitab Mukjam; Tabrani dalam Mukjam Kabir; Al Baihaqi dalam kitab Sunan; semua mereka dari jalan Abu Syaibah Ibrahim ibn Uthman, dia seorang yang dhaif,)

Riwayat lengkap dari Ibni Abi Syaibah ialah: menceritakan kami Yazid ibn Harun, ia berkata: menceritakan kami Ibrahim ibn Uthman, dari al Hakam, dari Miqsam, dari Ibnu Abbas.

Kata al-Albani: hadis riwayat Ibnu Abbas yang mengatakan bahawa Nabi solat dua puluh rakaat adalah maudhu’, sanadnya sangat dhaif dan matannya berlawanan de-ngan hadis-hadis sahih di atas, sebagaimana dinukil Drs Abdul Ghani Azmi Idris di da-lam risalah Panduan Solat Sunat, terbitan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan.

Ini agak keterlaluan kerana hadis maudhu’ adalah hadis palsu yang direka-reka dan tidak sabit dari Nabi Muhammad (saw). Kata Muhammad Abdul Hayy al-Hindi: Tidak ada seorang pun dari ahli hadis mengatakan hadis ini maudhu’, paling lemah pun hadis ini ialah hadis munkar, dan munkar bukan hadis maudhu’, bahkan termasuh dalam hadis dhaif. Bukanlah setiap hadis dhaif dan hadis munkar seperti hadis palsu yang haram diriwayatkan dan berhujjah dengannya. (Tuhfatul Akhyar, 127)

Bahkan riwayat al-Baihaqi yang mengatakan bahawa Nabi (saw) solat dua puluh rakaat tarawih bukan bersama jamaah (Sunan al-Baihaqi, 2, 698) jelas menunjukkan bahawa peristiwa ini adalah pada masa lain daripada yang diriwayatkan oleh Jabir.
Apabila hadis itu tidak berlawanan dengan hadis sahih maka ia tidak lagi jadi ha-dis munkar. Kerana syarat hadis menjadi munkar ialah bila tafarrud (bersendirian) perawi dhaif dan berlawanan dengan hadis perawi sahih. (Usulul Hadith, 229)

Hadis ini juga menjadi kuat dengan adanya ijma’ para sahabat. (Fathul Mulhim, 5, 118)
Hadis ini boleh diterima kerana ia mengenai amalan sunat, dan bukannya fardhu, kerana ia tidak berlawanan dengan hadis sahih. Lebih-lebih lagi apabila para jumhur sahabat dan tabiin sepakat ke atas solat tarawih dua puluh rakaat. Kata al-Baihaqi:

ثم استقر الأمر على العشرين فإنه المتوارث.
Ertinya: “Kemudian tetaplah urusan (solat tarawih) di atas dua puluh rakaat, kerana ianya terus diwarisi.”

Kata Mulla Ali al-Qari: kemudian ia menjadi ijma’ berdasarkan riwayat al-Baihaqi dengan sanad sahih bahawa mereka solat tarawih dua puluh rakaat pada masa Umar, Uthman bin Affan dan Ali (radhiyallahu anhum). (Fathul Mulhim j 5, ms 117)

Tersebut di dalam kitab Hayatus Sahabah karangan Maulana Muhammad Yusuf al-Kandhlawi: Ali telah keluar pada awal malam Ramadhan sedangkan lampu-lampu me-nyala dan kitab Allah sedang dibacakan, maka Ali berkata: Semoga Allah menyinarkan kuburmu wahai anak al-Khattab seperti mana kamu telah menyinarkan masjid-masjid de-ngan kitab Allah. (j 3, h 229, dipetik dari Kanzul Ummal yang menukilkannya dari Ibnu Abi Syahin dari Abu Ishaq al-Hamdani.)

Dalil Keempat


Diriwayatkan dari Ali (ra) bahawa beliau menyuruh seorang lelaki bersolat dengan orang ramai sebanyak dua puluh rakaat. (Sunan Kubra Baihaqi, j 2, ms 699)
Al-A’masy meriwayatkan bahawa Abdullah bin Masud solat dua puluh rakaat dan witir tiga rakaat. Ini juga sahih dari Ubay bin Kaab.

Para tabiin yang berpegang dengan tarawih 20 rakaat ialah Syutair bin Syakl, Ibnu Abi Mulaikah, al-Harith al-Hamdani, ‘Ata bin Abu Rabah, Abul Bahtari, Said bin Abul Hasan al-Basri saudara al-Hasan al-Basri, Abdur Rahman bin Abu Bakr dan Imran al-‘Abdi. (Umdatul Qari, j 11, 180)

Tersebut di dalam al-Iqna’ fi Masa’il Ijma’: diriwayatkan dua puluh rakaat dari Ali (radhiyallahu anhu) dan Syatir bin Syakl, dan ianya sahih dari Ubayy bin Kaab tanpa ada yang menentang dari kalangan sahabat, dan inilah qaul jumhur. (j 2, m 508)


SUNNAH KULAFA AR RASYIDIN


Syaikhul Hadith Maulana Muhammad Zakariyya berkata: pengarang kitab al Fathul Rahmani menukil kata-kata al Allamah Al ‘Aini: para sahabat Imam Syafie dan Imam Ahmad ibn Hanbal berhujjah dengan riwayat sahih dari al Baihaqi dari Saib ibn Yazid: adalah mereka solat pada masa Umar dua puluh rakaat, dan pada masa Uthman dan Ali seperti itu.

Di dalam kitab al Mughni diriwayatkan dari Ali bahawa beliau menyuruh seorang lelaki solat sebanyak dua puluh rakaat. (Aujaz Masalik, j2, ms 534)

Tersebut di dalam kitab Mirqatul Mafatih karangan Mulla ‘Ali Qari: keadaan solat tarawih dua puluh rakaat ialah sunnah Khulafa Rashidin, sabda Nabi (saw): “Lazimkan ke atas kamu sunnahku dan sunnah khulafa rashidin” (riwayat Abu Daud dan Tarmizi)

Di tempat lain Nabi (saw) bersabda: ikutilah dua orang selepasku Abu Bakr dan Umar (radhiyallahu anhu). Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi dan ia mengatakannya hasan, dan Ibnu Majah dari Abdul Malik bin Umair dari Rib’ie dari Huzaifah bin al-Yaman.

Kata al-Hafiz Ibnu Hajar: telah berlaku khilaf ulama ke atas Abdul Malik, ia dilemahkan oleh Abu Hatim. Kata al-Bazzar seperti Ibnu Hazm: hadis ini tidak sahih kerana Abdullah tidak mendengarnya dari Rib’ie dan Rib’ie tidak mendengarnya dari Huzaifah, tetapi hadis ini mempunyai shahid (penyokong.) (Faidhul Qadir syarah al-Jamius Saghir, j 2, 56)

Penyokong yang dimaksudkan ialah hadis di bawah:

Diriwayatkan oleh at-Tirmizi dari Ibnu Mas’ud ar-Ruyani dari Huzaifah,dan ia mengatakannya hasan; Ibnu ‘Adi dari Anas, dan al-Hakim dari Ibnu Mas’ud dengan sa-nad lemah: sabda Nabi (saw) ikutilah orang-orang selepasku dari kalangan sahabatku: Abu Bakr, Umar, dan ikutlah petunjuk Ammar (bin Yasar), dan berpeganglah dengan pesanan (Abdullah) ibnu Mas’ud. (Faidhul Qadir, 2, 57)

Sabda Rasulullah (sallallahu alaihi wa sallam): “...dan kamu akan lihat selepas ketiadaanku perselisihan yang banyak, maka lazimkanlah ke atas kamu dengan sunnahku dan sunnah khulafa rashidin, gigitlah dengan geraham kamu..” (riwayat Imam Ahmad, at-Tarmizi katanya: hasan sahih, Abu Daud, Ibnu Majah, ad-Darimi dan al-Hakim)
Ibnu Umar meriwayatkan, telah bersabda Baginda (saw) “Sesungguhnya Allah telah meletakkan kebenaran (al-haq) di atas lidah Umar dan hatinya. (Riwayat Ahmad dan at-Tirmizi, katanya: hasan gharib, ‘Aridhatul Ahwazi, jz 13, ms 121)

Sabda Nabi (saw) “Sesungguhnya Allah telah meletakkan kebenaran (al-haq) di atas lidah Umar yang ia berkata dengannya.” (Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah dan al-Hakim dari Abu Zarr; al-Hakim dan ia berkata di atas syarat Al Bukhari dan Muslim dan az-Zahabi mengakuinya; dan Abu Ya’la dari Abu Hurairah; dan at-Tabarani dari Bilal dan Mu-awiyyah.)

Hadis-hadis di atas jelas menunjukkan bahawa Nabi Muhammad (selawat dan salam ke atas baginda) menyuruh kita mengikut apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Apabila kita solat terawih sebanyak lapan rakaat (sebelas rakaat bersama witir), maka bererti kita tidak mengikut perbuatan Umar, dan tidak mengikut perbuatan Umar bererti tidak mengikut perintah Rasulullah seperti dalam hadis-hadis ini.

Sabda Nabi (saw): “sesungguhnya umatku tidak akan sepakat ke atas kesesatan, maka apabila kamu lihat perselisihan pendapat maka berpeganglah dengan kumpulan paling ramai.” (Ibnu Majah dan ad-Daruqutni dari Anas bin Malik, Faidhul Qadir, 2, 431.) Tersebut di dalam Sirajul Munir, j 1, h 492, Muhammad Hijazi as-Sha’rani berkata: hadis ini sahih.

Ini ialah kerana kesepakatan mereka hampir menjadi ijma. Kata as-Suyuti: Hadis ini menunjukkan bahwa kita sepatutnya beramal dengan pendapat jumhur ulama (Ta’liq Muhammad Muhammad Fuad Abdul Baqi)

Kata al-Halimi: Rahsia tarawih dua puluh rakaat ialah kerana solat-solat sunat ra-watib yang muakkad di luar Ramadhan adalah dua puluh rakaat, maka digandakan di da-lam ramadhan kerana ia adalah waktu untuk beribadat dengan sungguh-sungguh lagi. (al-Iqna’ bersama Bujairimi, 1, 421)


Lapan rakaat bersama witir:


Kebelakangan ini telah datang kebiasaan pada sebahagian umat Islam untuk solat lapan rakaat bersama witir tiga rakaat. Semakin ramai umat Islam yang terpengaruh dengannya dan mula meninggalkan solat dua puluh rakaat walaupun pada mulanya ber-pegang dengan Mazhab Imam Syafi’. Mereka merasakan tidak ada dalil kukuh untuk dua puluh rakaat kerana tidak mengetahuinya dan kerana terlebih dahulu terdedah kepada hu-jah mereka yang mengamalkan tarawih sebelas rakaat termasuk witir tersebut.


Dalil yang dikemukakan oleh pengamal lapan rakaat ialah seperti berikut:

Dalil Pertama:

Mereka yang mempertahankan bilangan rakaat tarawih ialah lapan dengan witir menjadi sebelas rakaat berdalil dengan hadis riwayat Imam al-Bukhari: Abu Salamah ibn Abdir Rahman meriwayatkan bahawa ia bertanya Aisyah bagaimanakah cara solat Ra-sulullah (saw) di dalam bulan Ramadhan. Aisyah menjawab:

Ertinya: “Nabi tidak pernah menambah di dalam Ramadhan dan lainnya melebihi sebelas rakaat.”


Hadis ini diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari di dalam bab Solat Malam Nabi (saw) di dalam Ramadhan dan selain Ramadhan di bawah Kitab Tahajjud; dan di dalam Kitab Solat Tarawih.

Hadis ini dijawab dengan bahawa telah sabit dari ‘Aisyah sendiri dan sahabat lain bahawa Nabi pernah solat malam sebanyak tiga belas rakaat, dan diriwayatkan lebih dari 13 rakaat. Kerana itulah sebahagian ulama’ menganggap hadis ‘Aisyah ialah pada kebanyakan masa sahaja (bukan sentiasa begitu), dan hadis solat lebih dari sebelas rakaat ialah pada masa-masa lain yang jarang berlaku. (Fathul Mulhim, 5, 117)
Di dalam kitab Talkhis, Hafiz Ibnu Hajar menulis bahawa diriwayatkan rakaat yang paling banyak di dalam solat malam ialah 19 rakaat. (Hudannabi fi solawat khassah, Doktor Nuruddin ‘Atar,162.)

Hadis ini sebenarnya bukan dalil solat tarawih, apatah lagi untuk mensabitkan bi-langannya lapan rakaat. Kerana Aisyah mengatakan bahawa “di dalam Ramadhan dan lu-arnya” Kalau dijadikan dalil tarawih berdasarkan pendapat golongan berkenaan, maka hadis ini akan berbunyi “nabi tidak pernah menambah bilangan solat tarawihnya melebihi sebelas rakaat di dalam bulan Ramadhan dan selain Ramadhan.” Soalnya, apakah tara-wih disyariatkan di dalam semua bulan, dalam Ramadhan dan bulan Syawal, Zul Hijjah, Zul Qaadah dan seterusnya? Kalau begitu kenapa kaum berkenaan tidakpun solat tarawih melainkan dalam bulan Ramadhan sahaja?


Keduanya, sekiranya diikut kefahaman mereka, bermakna Nabi tidak solat tahajjud pada bulan Ramadhan dan memadai dengan solat tarawih sahaja, kerana tahajjud akan menambah bilangan solat tersebut menjadi lebih daripada yang tersebut. Ataupun akan menjadikan bahawa solat tarawih yang Nabi lakukan adalah sebenarnya solat tahajjud juga.

Umum ulama mengatakan bahwa solat tarawih dan tahajjud adalah dua solat yang berlainan, hanya Syaikh Muhammad Anwar al-Kasymiri (Mazhab Hanafi) yang menga-takan keduanya adalah solat yang sama. (Faidhul Bari syarah Sahih al-Bukhari, j 2, 420)
Kesimpulannya hadis ini lebih tepat menjadi dalil solat tahajjud dan jauh untuk menjadi dalil solat tarawih seperti disangka mereka. Keduanya, solat malam Nabi (saw) tidak terhad kepada sebelas rakaat sahaja.

Dalil Kedua:

Mereka berhujjah dengan hadis riwayat Jabir ibn Abdillah, kata Jabir:

“Ertinya: Nabi (saw) telah solat bersama kami pada bulan Ramadhan lapan rakaat kemudian baginda solat witir. Pada malam berikutnya kami berkumpul di dalam masjid dan kami berharap baginda akan keluar tetapi beliau tidak keluar ke masjid sehinggalah waktu subuh. Kemudian kami masuk menemuinya seraya berkata: ya Rasulullah malam tadi kami berkumpul di masjid dan berharap tuan bersolat bersama kami. Rasullullah (saw) bersabda: aku takut ianya akan diwajibkan ke atas kamu.” (Riwayat Ibnu Hibban, Ibn Nasr dan at-Tabarani,)


Kata Maulana Muhammad Zakariyya: Hadis Jabir adalah riwayat Isa ibn Jariah; kata Az Zahabi: Ibnu Main berkata: Isa mempunyai banyak hadis-hadis munkar. Kata an Nasai: ia meriwayat hadis munkar. An Nasaie juga mengatakan ianya (Isa ibn Jariah matruk (riwayatnya ditinggalkan). Kata Abu Daud ia meriwayat hadis munkar. Kata Abu Zar’ah: tidak mengapa dengannya. Ibnu Hibban menganggapnya thiqah.

Anda mengetahui bahawa hadis riwayat Ibnu Abbas diperkuatkan oleh perbuatan sahabat yang solat tarawih dua puluh rakaat. Maka hadis riwayat Ibnu Abbas lebih aula diterima daripada hadis Jabir. (Aujaz 2, 503)

Para ulama mengatakan bahawa Jabir, yang meriwayatkan hadis, hanya solat ber-sama Rasullullah (saw) pada bulan Ramadhan dua atau tiga kali kali sahaja. Solat tara-wih mula disyariatkan pada tahun kedua hijrah, dan Nabi telah solat tarawih selama sem-bilan tahun sebelum wafat pada bulan Rabiul Awal tahun kesebelas hijrah. Ini memung-kinkan sahabat-sahabat lain juga mengetahui solat tarawih yang Nabi (saw) pada masa-masa lain sebagaimana Umar mengambilnya.

Muslim meriwayatkan bahawa Anas juga pernah solat dengan Nabi pada bulan Ramadhan tanpa menerangkan bilangan rakaat.

Kata Syaikh al-Utmani, hadis Jabir ini tidak menerangkan kecuali sebahagian per-buatan Nabi (saw) pada satu malam sahaja, bukannya setiap malam. Bahkan tidak ada di dalamnya penafian tambahan ke atas lapan rakaat larangan secara jelas. Kerana sesung-guhnya ada kemungkinan Nabi (saw) solat di rumahnya seberapa banyak yang ia mahu, sebelum keluar kepada para sahabat di masjid dan solat bersama mereka lapan rakaat.di masjid. Kerana malaikat Jibril (as) bertadarus al-Quran bersama Nabi (saw) pada setiap malam Ramadhan pada setiap tahun. (Riwayat al-Bukhari, j 3, 1612) Maksud tadarus ialah seorang dari mereka membaca dan yang lain akan mendengar secara bergilir-gilir. Di dalam hadis riwayat Tabrani bahawa bacaan al-Quran di dalam solat adalah lebih afdhal daripada di luar solat, oleh kerana itu, bererti Nabi telah solat bersama Jibri (as) di rumah sebelum keluar untuk solat bersama para sahabat di masjid. (Fathul Mulhim, j 5, 116)


Jika ditanya berapa rakaatkah Nabi (saw) solat pada malam-malam di dalam hadis tersebut? Maka jawabnya ialah lapan berdasarkan hadis Jabir. Dan jika ditanya adakah Nabi (saw) pernah solat sebanyak dua puluh rakaat walau beberapa kali sahaja? Jawab-nya juga adalah ‘ya’ , dan ia sabit dengan hadis dhaif. (Tuhfatul Akhyar, 129)
Tapi lapan rakaat ialah selepas Nabi (saw) solat tarawih di rumah baginda bersama Jibril (as)

Dalil Ketiga:

Malik meriwayatkan dari Muhammad bin Yusuf, dari Saib bin Yazid katanya: “Umar menyuruh Ubayy bin Kaab dan Tamim ad-Dari bersolat dengan orang ramai dengan sebelas rakaat…” (Muwatta Imam Malik, 102)

Kata Al Baji (pengarang syarah Muwatta): Ubayy solat dengan mereka mengikut kemampuannya, kemudian Tamim Ad Dari solat pula bersama mereka. Dan yang benarnya ialah imam kedua meyambung bacaan imam pertama kerana ia ganti imam pertama. Dan sunnah ialah membaca Al Quran mengikut tertib ayat. Kata Maulana Zakariyya inilah pendpat yang lebih kuat. (Aujaz, 2, 527)

Dari kata-kata al Baji nyata bahawa mereka tidak solat hanya sebelas rakaat sahaja, tetapi bergilir-gilir untuk mencukupkan dua puluh rakaat. Mungkin imam pertama solat dua belas rakaat, dan imam kedua solat sebelas rakaat bersama witir.
Kata al-Albani: hadis riwayat (Malik dari Yazid bin Ruman yang telah disebut sebelum ini) yang mengatakan bahawa orang ramai mengadakan qiyam ramadhan pada zaman Umar dengan dua puluh rakaat adalah riwayat syaz lagi dhaif kerana berlawanan dengan riwayat orang-orang thiqah yang mengatakan sebelas rakaat dan Umar meme-rintahkan supaya solat tarawih dikerjakan sebelas rakaat (seperti di dalam hadis si atas). (Panduan Solat Sunat, h 210.)

Namun sebahagian ulama mengatakan bahawa hadis Saib bin Yazid di atas adalah waham, kerana itulah tidak ada imam mazhab yang berpegang dengannya. (Shaikhul Hadith Maulana Muhammad Zakariyya, Aujazul Masalik syarah Muwatta’ Malik, 2, 532)
Kata Ibnu Abdil Barr: ulama selain Malik meriwayatkan di dalam hadis Saib ini dengan lafaz dua puluh satu rakaat, dan ianya sahih. Aku tidak tahu seorang pun yang berkata sebelas rakaat kecuali Malik. Dan boleh jadi (ihtimal) sebelas rakaat ialah pada masa permulaan, kemudian Umar memberi kelonggaran pada lama berdiri dan bertukar kepada dua puluh satu rakaat. Kecuali yang paling kuat pada pandangan saya ialah kata-katanya ‘sebelas rakaat’ itu adalah waham (sangkaan.)

Kata al-Zarqani: tidak berlaku waham, sedangkan mengumpulkan dua hadis tersebut dengan ihtimal tadi. (yakni sebelas rakaat pada permulaan) adalah hampir, dan be-gitulah yang dilakukan al-Baihaqi. Kata-kata Ibnu Abdil Barr bahawa hanya Malik yang berkata ‘sebelas rakaat’ adalah tidak benar kerana ia juga diriwayat oleh Said bin Mansur dari jalan lain dari Muhammad bin Yusuf dan ia berkata ‘sebelas rakaat.’
Tetapi kata Allamah al-‘Aini bahawa diriwayat dalam kitab al-Musannaf (Abu Bakar bin Abi Syaibah) dari Daud bin Qais dan lainnya dari Muhammad bin Yusuf dari Saib bin Yazid bahawa Umar bin al-Khattab mengumpulkan manusia dalam Ramadhan bersama Ubayy bin dan Tamim ad-Dari atas dua puluh rakaat.

Dan diriwayatkan oleh al-Harith bin Abdur Rahman dari Saib bin Yazid, berkata ia (Saib) adalah qiyam pada masa Umar ialah dua puluh rakaat.
Dan Muhammad bin Nasr meriwayatkan di dalam kitab Qiyamul Lail dari riwayat Yazid bin Khasifah dari Saib bin Yazid berkata ia (Saib) bahawa mereka mengerjakan solat pada masa Umar dengan dua puluh rakaat.

Kata Muhammad Zakariyya, saya berpendapat yang jelas ialah apa yang dikata oleh Ibnu Abdil Barr (iaitu sangkaan di dalam riwayat Malik) kerana riwayat yang terbanyak adalah dengan dua puluh rakaat. Tetapi waham itu adalah adalah datang dari Muhammad bin Yusuf., kerana menisbahkan waham kepada Imam (Malik) adalah lebih jauh berbanding menisbahkan kepadanya. Ini berdasarkan riwayat Said bin Mansur, sesungguhnya telah meriwayat Yazid bin Khafisah dari Saib bin Yazid bahawa mereka solat pada masa Umar dengan dua puluh rakaat.


Dan boleh juga dibuat alasan lain untuk dua riwayat yang berlawanan ini: Iaitu hadis dua puluh satu rakaat ialah jumlah solat kedua-dua imam, dan riwayat sebelas ra-kaat ialah solat setiap seorang daripada kedua-dua imam tersebut yakni Ubayy dan Ta-mim. Mereka solat sepuluh rakaat di belakang Ubayy dan kemudian solat sepuluh rakaat lagi di belakang Tamim. Kemudian mereka solat witir dengan seorang daripada mereka berdua, dan pada masa lain solat dengan imam lain pula. (Aujazul Masalik, j 2, ms 529.)

Dari sini dapat dilihat kelemahan kata-kata al-Albani di atas kerana athar yang mengatakan bahawa orang ramai solat tarawih pada zaman Umar dua puluh rakaat tidak berlawanan dengan mana-mana hadis yang meriwayatkan lapan rakaat, maka ia tidak menjadi riwayat syaz.

Di samping itu ada hadis lain yang diletakkan oleh Imam Malik berdekatan de-ngan dua hadis tadi. Hadis itu riwayat dari al-A’raj katanya: “aku tidak mendapati manu-sia melainkan mereka melaknat orang-orang kafir di dalam ramadhan. (di dalam qunut witir.) Katanya adalah qari (imam) membaca surah al-Baqarah di dalam lapan rakaat, maka apabila sampai rakaat yang kedua belas, mereka dapati ia telah meringankan ba-caannya.”

Jelas riwayat ini menyebutkan bahawa imam solat sehingga dua belas rakaat dan tidak terhad kepada sebelas rakaat sahaja seperti yang disebut oleh al-Albani.

Dalil Keempat:


Diriwatkan oleh Abu Ya’la dari Jabir bin Abdillah (ra), katanya: telah datang Ubayy kepada Nabi (saw) lalu berkata: wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ada sesuatu pada malam ini, yakni pada malam Ramahan. Sabda Nabi (saw) apakah itu? Kata Ubayy: para wanita di rumah saya telah berkata: Kami tidak hafal al-Quran, jadi kami hendak solat bersama kamu, lalu aku bersolat dengan mereka lapan rakaat, kemudian berwitir. Maka itu adalah sunnah redha (dari Nabi) dan baginda tidak berkata apa-apa.

Kata al-Haithami diriwayatkan oleh Abu Ya’la dan at-Tabarani seperti itu di dalam Mu’jam al-Ausat, dan sanadnya hasan. (Hayatus Sahabah, j 3, 230.)

Hadis ini juga dinukil oleh pengarang kitab ‘Aunul Ma’bud syarah Abu Daud, yang sama berpegang bahawa solat tarawih adalah lapan rakaat.

Hadis ini dijawab bahawa Nabi membenarkan lapan rakaat kerana memberi ke-longgaran kepada kaum wanita di rumah Ubayy, sebagaimana baginda juga memberi ke-longgaran kepada orang-orang lelaki di masjid untuk solat lapan rakaat. Sekiranya tara-wih terhad kepada lapan rakaat sahaja pasti Ubayy akan membantah Umar yang menyu-ruhnya menjadi imam di dalam tarawih solat dua puluh rakaat. Kerana para sahabat dike-tahui umum bahwa mereka akan menentang setiap kemungkaran atau perkara yang ber-lawanan dengan sunnah Nabi (saw.)

Di dalam hadis ini tidak dinyatakan bahawa Ubayy solat lapas rakaat sahaja, kerana barangkali dia solat bersama sahabat yang lain di masjid Nabawi kemudia baru solat dengan kaum wanita tersebut. Kerana Ubai pernah menjadi imam solat tarawih di masjid nabawi.


IJMA’ SAHABAT


Di sini di terangkan secara ringkas perkara-perkara yang berkaitan dengan ijma’ supaya pembaca akan lebih jelas kekuatan hujah ulama yang berpegang bahawa solat tarawih adalah dua puluh rakaat.

Apabila disebut sesuatu hukum berdasarkan ijma, maka hukum itu adalah qat’iy (diyakini tepat). Ini adalah pandangan ulama yang paling ramai. Maksud (dalalah) ijma’ adalah lebih kuat dari Al Quran dan hadis mutawatir, apatah lagi hadis ahad. Kerana ayat-ayat Al Quran dan hadis banyak yang mempunyai kemungkinan lebih daripada satu makna dan maksud. Sedangkan ijma menetapkan hukum adalah satu sahaja dan tiada lagi kebarangkalian.

Contohnya ayat al Quran: “diharamkan ke atas kamu ibu-ibu kamu dan anak-anak perempuan kamu.” (An Nisa, 23) Ayat ini tidak menerangkan samada ibu sahaja atau pun nenek ke atas juga haram, dan juga samada anak perempuan atau semua cucu ke bawah haram juga. Tetapi para sahabat telah ijma’ (sepakat) bahawa ibu dan semua nenek ke atas adalah haram, sebagaimana anak dan semua cucu ke bawah adalah haram dinikahi. Maka tiada lagi kebarangkalian maksud ayat al Quran tersebut. Di sini ijma berfungsi menetapkan hukum yang dikehendaki oleh ayat Al Quran.

Apabila dikatakan bahawa para sahabat telah ijma (sepakat) melakukan solat tarawih dua puluh rakaat, maka itulah yang bilangan rakaat solat tarawih yang sebenarnya, dan semua dalil-dalil yang mengatakan bilangan selain daripadanya hendaklah diletakkan dibawah pengaruh ijma’ tersebut, iaitu dalil-dalil tersebut tidak boleh menjejaskan ijma berkenaan. Lebih-lebih lagi dalil tersebut mempunyai kebarangkalian yang telah disebutkan sebelum ini. Dalil qat’iyy yang berdasarkan ijma mestilah didahulukan daripada perkara yang sabit hanya dengan dalil zhonniyy yang mempunyai kebarangkalian.


Jika benarlah Nabi (saw) solat tarawih lapan rakaat sahaja, maka sudah pasti para sahabat akan membantah perbuatan Umar yang menyuruh mereka solat tarawih dua puluh rakaat. kerana para sahabat tidak akan membiarkan pendapat yang salah dikemukakan di hadapan mereka sebagaimana dilakukan oleh seorang wanita yang membantah pandangan Umar radiyallahu anhu yang sedang berkhutbah di atas mimbar, tanpa takut sedikit pun untuk mempertahankan sesuatu yang haq. Begitu juga Bilal pernah membantah Umar sehingga ia bercakap kasar kepada Umar kerana mempertahan kebenaran. (Dr Abdul Karim Zaidan, Al Wajiz, 191)

Apabila Umar melakukan tarawih sebanyak dua puluh rakaat tanpa ada yang membantah maka itu bermakna semua sahabat setuju dengan beliau, dan ini menunjukkan semua sahabat sama pendapat dengannya. Dan kerana para sahabat telah solat bersama-sama maka itu dinamakan ijma’ sorih.

Kata Abdul Karim Zaidan: ijma’ sorih tidah harus berlawanan (mukhalafah) dengannya dan membatalkannya. (Al Wajiz, 184)

Salah satu syarat berlaku ijma adalah adanya dalil (mustanad, sanad) yang samada dari Al Quran, Hadis ataupun Qiyas. Dalil mengenai tarawih ini ialah hadis riwayat Ibnu Abbas bahawa “Nabi sallallahu ‘alaihi wa sallam solat pada bulan Ramadhan dua puluh rakaat selain witir.” (hadis dhaif riwayat Ibnu Abi Syaibah, at-Tabarani dan al-Baihaqi).

Walaupun hadis ini dhaif tetapi setelah adanya ijma maka hadis ini menjadi kuat dan qat’iyy dalalah. Dan kemungkinan tarawih 20 rakaat telah menjadi satu kebiasaan di kalangan para sahabat dan tidak perlu kepada riwayat khusus mengenainya sebagaimana bilangan rakaat solat fardhu, tidak semua solat ada riwayat bilangan rakaatnya. Tidak ada riwayat yang sampai kepada kita bukan bermakna perkara itu tidak wujud.


Kata Maulana Zakariyya: tidak syak bahawa tidak ada hadis sahih yang menetapkan bilangan tarawih dua puluh rakaat, dan hadis riwayat Ibnu Abbas (seperti di atas) dipertikaiakan ulama hadis. Tetapi bersama itu hadis ini tidak boleh diingkari benar adanya kerana perbuatan Umar dan diamnya para sahabat terhadap tarawih dua puluh rakaat. Dan ijma mereka menerimanya sama dengan nas yang menunjukkan bahawa merekas mempunyai dalil mengenainya. (Aujaz Masalik, j 3, ms 534)

Dari apa yang tersebut maka tidak harus dikatakan dua puluh rakaat adalah sunnah Umar dan lapan rakaat adalah sunnah Nabi kerana jika benar Nabi solat lapan rakaat sahaja maka mustahil sahabat akan sepakat melakukan apa yang berlawanan dengan sunnah Nabi.

Dari sini kita dapati bahawa solat tarawih sebelas rakaat tidak mempunyai dalil yang kuat. Dan sekiranya dalil tersbut kuat tetapi kerana ia berlawanan dengan ijma’ maka dalil tersebut tidak boleh digunakan sebagai hujjah kerana ia bukan bermaksud seperti itu.

Penutup

1. Tiada larangan daripada hadis solat tarawih melebihi 11 rakaat, jadi solat tarawih 20 rakaat adalah lebih afdhal dan lebih banyak pahala berbanding 8 rakaat.

2. Berdasarkan kesepakatan para sahabat nyata bahawa 11 rakaat bukanlah sunnah kerana masih ada riwayat Nabi juga solat 20 rakaat dengan tidak berjemaah. 11 rakaat hanya menjadi sunnah sekiranya tiada kemungkinan Nabi (saw) dan para sahabat menambah lagi solat mereka di rumah, dan tiada sepakat para sahabat kemu-diannya melakukan 20 rakaat.

3. Ijma berlaku pada zaman Umar kerana tiada bantahan dari sahabat-sahabat lain.

4. Pendapat mujtahid lebih baik diikuti, yakni pada bilangan rakaat melebihi 11 rakaat dan pada 20 rakaat. Sabda Nabi (saw) Apabila seseorang hakim ingin menghukum lalu ia berijtihad dan hukumnya benar maka ia mendapat dua pahala; dan apabila ia hendak menghukum maka ia berijtihad kemudian tersilap maka ia mendapat satu pahala. (Riwayat Ahmad, al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, an-Nasai dan Ibnu Majah dari ‘Amru bin ‘As; Ahmad, al-Bukhari, Muslim, at-Tarmizi, Abu Daud, an-Nasai dan Abu Daud da-ri Abu Hurairah; Faidhul Qadir, j 1, m 331; Sahih al-Bukhari, 4, 2292)

5. Kita percaya bahawa semua imam mujtahid empat mazhab telah menemui hadis ‘Aisyah dan hadis-hadis lain, tetapi soalnya kenapa tiada seorang pun dari mereka berfat-wa solat tarawih ialah sebelas rakaat? Ini menunjukkan bahawa hadis berkenaan tidak boleh dijadikan dalil tarawih. Dan mereka lebih memahami bawah solat tarawih yang berdasarkan sunnah bukanlah sebelas rakaat sahaja. Kata Abu Hanifah: apa yang Umar lakukan bukanlah datang dari dirinya sendiri, dan ia bukan pembuat bidaah, ia tidak akan memerintahkan melainkan perkara yang ada asal (dalil) di sisinya dan ia mengetahuinya dari Nabi (saw)

6. Kata al-Halabi: Hikmah tarawih dua puluh rakaat ialah kerana solat-solat sunat untuk meyempurnakan solat-solat wajib, dan ianya adalah dua puluh satu rakaar bersama witir. Maka tarawih pun seperti itu supaya ada persamaan antara yang menyempurnakan dan yang disempurnakan. (Fathul Mulhim, 5, 118)

7. Harus bagai penduduk Madinah al-Munawwarah melakukan solat tarawih tiga puluh enam rakaat, menurut ijtihad mereka yang ada pada akhir kurun yang pertama, kerana dua puluh rakaat ialah lima kali tarawih, dan penduduk Makkah melakukan tawaf di antara tiap-tiap dua tarawih, tujuh pusingan, oleh kerana itu penduduk Madinah menja-dikan satu tarawih sebagai ganti bagi tiap-tiap satu pusingan supaya dapat menyamai penduduk Makkah. (Al-Iqna’ dengan Hasyiah al-Bujairimi, 1, 421.)
Dari ini dapat difahami bahwa maksud mereka ialah untuk mendapat pahala yang banyak di dalam bulan Ramadhan, kerana setiap amalan sunnat digandakan tujuh puluh kali pada bulan Ramadhan. Berkekalan melakukan solat tarawih lapan rakaat seperti yang dilakukan sekarang dengan bacaan surah-surah pendek akan menjadikan umat Islam malas dan berat melakukan ibadat dalam jumlah yang banyak. Sedangkan para salafus-soleh adalah amat biasa dengan solat berpuluh malah beratus rakaat setiap hari. Tarawih dua puluh rakaat adalah sebagai latihan untuk membiasakan diri dengan amalan-amalan mereka, dengan syarat dilakukan dengan tenang dan bacaan surah panjang atau satu juzuk semalam. Sebaliknya jika dilakukan dengan gopoh dan tanpa khusyuk maka tidak akan membawa apa-apa kebaikan.

والله أعلم

1 ulasan:

  1. ada orang kata hadis aisyah jelas menunjukkan tarawih lapan rakaat. sebenarnya hadis itu tak boleh jadi bukti yang nabi solat lapan rakaat. ia ada kebarangkalian. hadis yang macam ni tak boleh buat dalil.

    BalasPadam